Więcej

">

tel. 95 755 93 71, czg@czg12.pl

Odpady niebezpieczne

Do odpadów niebezpiecznych zalicza się:

BATERIE I AKUMULATORY MAŁOGABARYTOWE

– na terenie Związku znajduje się szereg punktów, w których można oddać zużyte baterie i akumulatory małogabarytowe. Są to m.in. sklepy , placówki oświatowe, urzędy.

Lista punktów posiadających umowy z CZG-12 – zobacz/pobierz

PUSZKI PO FARBACH I ZABRUDZONE FARBAMI PĘDZLE

– Zużyte opakowania po farbach należy oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Nie należy zabrudzonych farbami puszek wyrzucać do żółtych pojemników.

LEKI

– Zużyte opakowania po lekach należy oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Nie należy wyrzucać leków ani ich opakowań do żółtych pojemników do selektywnej zbiórki odpadów ani do pojemników na zmieszane odpady komunalne.

OLEJE ODPADOWE

– rozumie się przez to wszelkie oleje smarowe lub przemysłowe, które nie nadają się już do zastosowania, do którego były pierwotnie przeznaczone, a w szczególności zużyte oleje z silników spalinowych i oleje przekładniowe, a także oleje smarowe, oleje do turbin i oleje hydrauliczne.

W gospodarstwach domowych, firmach i różnych przedsiębiorstwach powstaje wiele różnych odpadów niebezpiecznych. Warto znać podstawowe zasady postępowania z takimi odpadami i zawsze postępować według zasad ich unieszkodliwiania zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi. Bardzo ważne z punktu widzenia unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych przez mieszkańców są Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Przed przywiezieniem odpadów do PSZOK warto zasięgnąć informacji w Urzędzie Miasta i Gminy właściwym dla miejsca naszego zamieszkania.

PAMIĘTAJ! NIE WYRZUCAJ ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH DO KOSZY NA ODPADY ZMIESZANE KOMUNALNE ORAZ DO KOSZY NA ODPADY ZBIERANE SELEKTYWNIE!

DPADY ZAWIERAJĄCE AZBEST

Jeśli chciałbyś usunąć wyroby zawierających azbest np. z terenu swojej firmy, nie rób tego samodzielnie. Co powinieneś zrobić?
 • dowiedz się w swoim urzędzie gminnym o możliwości usuwania wyrobów azbestowych, np. w ramach realizacji gminnego programu usuwania azbestu, czy gmina wybierze jedną firmę, która będzie oczyszczać gminę z azbestu, czy jest możliwość uzyskania zwrotu części poniesionych wydatków lub inna forma wsparcia (sprawdź czy Twoja gmina ma program usuwania azbestu),

 

 • zabezpiecz odpowiednią kwotę na nowe pokrycie dachowe (elewacyjne lub inne wyroby bezazbestowe) z własnych środków finansowych lub sprawdź, czy Twoja gmina może skorzystać z finansowania usuwania azbestu ze środków funduszy ochrony środowiska,

 

 • weź udział w programie gminnym lub samodzielnie wybierz firmę, która usunie wyroby zawierające azbest z Twojej nieruchomości,

 

 • sprawdź referencje firmy i jej doświadczenie,

 

 • zgłoś z 7 dniowym wyprzedzeniem rozpoczęcie prac do inspekcji sanitarnej, inspekcji pracy i organu nadzoru budowlanego,

 

 • sprawdź czy odpady zostaną wywiezione na uprawnione składowisko odpadów zawierających azbest (wykaz składowisk odpadów azbestowych).

Stosowaną metodą unieszkodliwiania odpadów azbestowych jest ich składowanie na składowiskach odpadów niebezpiecznych lub też na wydzielonych częściach składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. Dopuszczalne jest także składowanie na składowiskach podziemnych.

Uwagi:

 • dowiedz się w swoim urzędzie gminnym o możliwości usuwania wyrobów azbestowych, np. w ramach realizacji gminnego programu usuwania azbestu, czy gmina wybierze jedną firmę, która będzie oczyszczać gminę z azbestu, czy jest możliwość uzyskania zwrotu części poniesionych wydatków lub inna forma wsparcia (sprawdź czy Twoja gmina ma program usuwania azbestu),

 

 • zabezpiecz odpowiednią kwotę na nowe pokrycie dachowe (elewacyjne lub inne wyroby bezazbestowe) z własnych środków finansowych lub sprawdź, czy Twoja gmina może skorzystać z finansowania usuwania azbestu ze środków funduszy ochrony środowiska,

 

 • weź udział w programie gminnym lub samodzielnie wybierz firmę, która usunie wyroby zawierające azbest z Twojej nieruchomości,

 

 • sprawdź referencje firmy i jej doświadczenie,

 

 • zgłoś z 7 dniowym wyprzedzeniem rozpoczęcie prac do inspekcji sanitarnej, inspekcji pracy i organu nadzoru budowlanego,

 

 • sprawdź czy odpady zostaną wywiezione na uprawnione składowisko odpadów zawierających azbest (wykaz składowisk odpadów azbestowych).

(źródło informacji: https://www.bazaazbestowa.gov.pl/pl/)

Więcej informacji na temat postępowania z odpadami niebezpiecznymi można znaleźć na stronie Ministerstwa Środowiska.
 

Wpisz słowo, aby rozpocząć wyszukiwanie.

Wrzuć odpad do tego pojemnika:

Nie znaleziono dopasowania, spróbuj ponownie.

Rodzaj odpadu: {{product.trash}}

Grupa: {{product.category}}

Uwagi dotyczące utylizacji/segregacji:
{{product.notice}}

Wrzuć do pojemnika: