Więcej

">

tel. 95 755 93 71, czg12@czg12.pl

Rekultywacja wysypisk gminnych

Rekultywacja niezabezpieczonych gminnych wysypisk odpadów komunalnych stanowiła jeden z elementów Kompleksowego Regionalnego Programu Gospodarki Odpadami (KRPGO). Zamknięcie i zabezpieczenie wszystkich 14 gminnych wysypisk stanowiło jeden z najważniejszych celów dla Związku. Zadanie udało się zakończyć w 2013 roku. Koszt rekultywacji 14 wysypisk wyniósł ponad 10 mln zł.

Zamknięte wysypiska w większości należały do obiektów niezorganizowanych, gdzie odpady były deponowane chaotycznie. Wysypiska nie posiadały ewidencji oraz zabezpieczeń przed przenikaniem odcieków do środowiska.

Rekultywacja wysypisk odbyła się dzięki dotacjom zewnętrznym oraz ze środków własnych CZG-12 i gmin członkowskich Związku.

  • 2001 rok – rekultywacja wysypisk w Cybince, Ośnie lubuskim i Sulęcinie (dotacja z NFOŚ)
  • 2003 rok – rekultywacja wysypiska w Krzeszycach(środki z NFOŚiGW w Warszawie oraz środki własne)
  • 2004 rok – rekultywacja wysypisk w Górzycy, Słońsku (środki pozyskane z Fundacji EKOFUNDUSZ z Warszawy oraz środki własne) oraz w Lubniewicach (środki z WFOŚiGW z Zielonej Góry oraz środki własne).
  • 2005 rok – rekultywacja wysypisk w Rzepinie i Torzymiu (środki z WFOŚiGW z Zielonej Góry, NFOŚiGW z Warszawy oraz środki własne).
  • 2008 rok – rekultywacja wysypiska w Bukowcu, gm. Międzyrzecz
  • 2010 rok – rekultywacja wysypiska w Krześniczce (wspólne składowisko dla gminy Witnica i Kostrzyna nad Odrą) i w Gronowie (gm. Łagów; środki własne)
  • 2011 rok – rekultywacja wysypiska w Dębnie. Było to jedna z największych inwestycji. Dotacja na rekultywacje wysypiska została pozyskana przez gminę Dębno z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  • 2013 rok – rekultywacja wysypiska w Bledzewie

Rekultywacje gminnych wysypisk

 

Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie CZG-12 na cele przyrodnicze

W dniu 10 lutego 2015r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze podpisano umowę o dofinansowanie Projektu “Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie CZG-12 na cele przyrodnicze” w ramach działania 2.1. – Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi, ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych priorytetu II – Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 (www.pois.gov.pl).

Celem przedsięwzięcia była minimalizacja potencjalnego negatywnego oddziaływania na środowisko składowisk odpadów komunalnych i przywrócenie terenom wartości przyrodniczych. Na ten cel składało się zabezpieczenie czterech składowisk o łącznej powierzchni 6,18 ha przed ich szkodliwym oddziaływaniem na wody powierzchniowe, wody podziemne i powietrze oraz integrację obszaru składowisk odpadów z otaczającym środowiskiem.

Projekt obejmował rekultywację składowiska w Bukowcu (gm. Międzyrzecz), Krześniczce (gm. Witnica), Bledzewie oraz rekultywację kwatery 1A składowiska w Długoszynie. W ramach projektu wykonano ścieżkę edukacyjną na terenie ZUOK w Długoszynie.

Wartość wykonanych w ramach projektu robót przy rekultywacji kwatery 1A wyniosła 1 180 062,00 zł, z tego większość stanowiło dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. Projekt obejmował również dofinansowanie kosztów związanych z rekultywacją wysypisk gminnych w Bukowcu ( dofinansowanie: 701 802,26 zł) i Krześniczce (dofinansowanie w kwocie 462 732,10 zł).

Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie CZG-12 na cele przyrodnicze