Facebook
LikeBox
Facebook By Weblizar Powered By Weblizar
czg12 | Odpady niebezpieczne
15706
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-15706,page-child,parent-pageid-15698,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,side_menu_slide_with_content,width_370,footer_responsive_adv,qode-theme-ver-13.2,qode-theme-starflix,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.5,vc_responsive
 

Odpady niebezpieczne

Do odpadów niebezpiecznych zalicza się:

BATERIE I AKUMULATORY MAŁOGABARYTOWE

– na terenie Związku znajduje się szereg punktów, w których można oddać zużyte baterie i akumulatory małogabarytowe. Są to m.in. sklepy , placówki oświatowe, urzędy.

PUSZKI PO FARBACH I ZABRUDZONE FARBAMI PĘDZLE

– Zużyte opakowania po farbach należy oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Nie należy zabrudzonych farbami puszek wyrzucać do żółtych pojemników.

LEKI

– Zużyte opakowania po lekach należy oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Nie należy wyrzucać leków ani ich opakowań do żółtych pojemników do selektywnej zbiórki odpadów ani do pojemników na zmieszane odpady komunalne.

OLEJE ODPADOWE

– rozumie się przez to wszelkie oleje smarowe lub przemysłowe, które nie nadają się już do zastosowania, do którego były pierwotnie przeznaczone, a w szczególności zużyte oleje z silników spalinowych i oleje przekładniowe, a także oleje smarowe, oleje do turbin i oleje hydrauliczne.

 

Zgodnie z zapisami w Wymaganiach w zakresie postępowania z olejami odpadowymi zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251, z późn. zm.), Art. 39. 1. „Oleje odpadowe powinny być w pierwszej kolejności poddawane odzyskowi poprzez regenerację, rozumianą jako każdy proces, w którym oleje bazowe mogą być produkowane przez rafinowanie olejów odpadowych, a w szczególności przez usunięcie zanieczyszczeń, produktów utleniania i dodatków zawartych w tych olejach”. Powszechnie dostępny wykaz prowadzących instalacje do regeneracji olejów odpadowych prowadzi Główny Inspektor Ochrony Środowiska.

 

ODPADY ZAWIERAJĄCE AZBEST

Jeśli chciałbyś usunąć wyroby zawierających azbest np. z terenu swojej firmy, nie rób tego samodzielnie. Co powinieneś zrobić?

dowiedz się w swoim urzędzie gminnym o możliwości usuwania wyrobów azbestowych, np. w ramach realizacji gminnego programu usuwania azbestu, czy gmina wybierze jedną firmę, która będzie oczyszczać gminę z azbestu, czy jest możliwość uzyskania zwrotu części poniesionych wydatków lub inna forma wsparcia (sprawdź czy Twoja gmina ma program usuwania azbestu),

zabezpiecz odpowiednią kwotę na nowe pokrycie dachowe (elewacyjne lub inne wyroby bezazbestowe) z własnych środków finansowych lub sprawdź, czy Twoja gmina może skorzystać z finansowania usuwania azbestu ze środków funduszy ochrony środowiska,

weź udział w programie gminnym lub samodzielnie wybierz firmę, która usunie wyroby zawierające azbest z Twojej nieruchomości,

sprawdź referencje firmy i jej doświadczenie,

zgłoś z 7 dniowym wyprzedzeniem rozpoczęcie prac do inspekcji sanitarnej, inspekcji pracy i organu nadzoru budowlanego,

sprawdź czy odpady zostaną wywiezione na uprawnione składowisko odpadów zawierających azbest (wykaz składowisk odpadów azbestowych).

Stosowaną metodą unieszkodliwiania odpadów azbestowych jest ich składowanie na składowiskach odpadów niebezpiecznych lub też na wydzielonych częściach składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. Dopuszczalne jest także składowanie na składowiskach podziemnych.

 

Jeśli firma zakończyła już demontaż wyrobów zawierających azbest sprawdź, czy:

usunęła pozostałości pyłu azbestowego,

uprzątnęła teren nieruchomości,

wszystkie odpady zawierające azbest zostały wywiezione z Twojej nieruchomości,

otrzymałeś wynik badania jakości powietrza, jeśli były usuwane wyroby zawierające krokidolit lub o gęstości objętościowej mniejszej niż 1000 kg/m3.

(źródło informacji: https://www.bazaazbestowa.gov.pl/pl/)

Więcej informacji na temat postępowania z odpadami niebezpiecznymi można znaleźć na stronie Ministerstwa Środowiska.