Więcej

">

tel. 95 755 93 71, czg12@czg12.pl

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Długoszynie, marzec 2022r.

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Długoszynie przyjmuje i przetwarzania odpady z obszaru o powierzchni 3869,33 tys. km2, zamieszkałego przez ok. 176 tys. mieszkańców.

Spełniając postanowienia ujęte w przepisach prawnych oraz zgodnie z zapisami w Krajowym i Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Długoszynie stał się w październiku 2015r. Regionalną Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) dla miast i gmin leżących w regionie centralnym województwa lubuskiego.

W wyniku nowelizacji przepisów zniesiono w 2019r. zasadę regionalizacji w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych. Jednocześnie zmieniono definicję instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych z tzw. RIPOK na instalacje komunalne. Zgodnie z nowymi przepisami za taką instalację zostanie uznana instalacja spełniająca wymagania najlepszej dostępnej techniki, o której mowa w art. 207 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, lub technologii, o której mowa w art. 143 tej ustawy, zapewniająca:

a) mechaniczno-biologiczne przetwarzanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i wydzielanie z niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych frakcji nadających się w całości lub w części do odzysku

lub

b) składowanie odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych.

Obecnie Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych rocznie przyjmuje ponad 40 tys. Mg odpadów komunalnych. W 2022 roku do Celowego Związku Gmin CZG-12 przystąpiła gmina Świebodzin oraz gmina Trzciel, w związku z czym ilość przetwarzanych odpadów w zakładzie będzie większa.

Główne elementy technologiczne Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych:

hala sortownicza przed modernizacją (2015 rok)

HALA SORTOWNICZA Z LINIĄ DO SEGREGACJI ODPADÓW

– instalacja umożliwia mechaniczno-ręczną segregację odpadów komunalnych oraz odpadów zbieranych selektywnie. Zadaniem linii sortowniczej jest doczyszczenie odpadów opakowaniowych oraz wydzielenie ze strumienia odpadów komunalnych możliwych do wykorzystania frakcji. Wydajność linii do segregacji odpadów wynosi 65 000 Mg/rok, w tym 5 000 Mg/rok odpadów zbieranych selektywnie. W roku 2021 w wyniku modernizacji w ramach projektu pn. “Modernizacja linii sortowniczej Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Długoszynie wraz z rozbudową PSZOK w Krzeszycach” doposażono halę w nowe kabiny sortownicze i nowoczesne maszyny pozwalające na większy odzysk surowców. Projekt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 4 Środowisko i Kultura, Działania 4.2 Gospodarka Odpadami. 

KOMPOSTOWNIA KONTENEROWA

Kompostownia służy do przerabiania odpadów organicznych pochodzących z selektywnej zbiórki z gmin członkowskich związku i z rejonu centralnego woj. lubuskiego. Ogólna ilość odpadów ulegających biodegradacji na terenie Związku wynosi ok. 3500 Mg/rok.

INSTALACJA DO BIOLOGICZNEGO PRZETWARZANIA ODPADÓW

W instalacji przetwarzana jest frakcja biologiczna wydzielona ze strumienia zmieszanych odpadów komunalnych w części mechanicznej instalacji (hali sortowni).

Przetwarzanie odpadów w Instalacji odbywa się w dwóch etapach:

Etap I: faza intensywna

Faza ta prowadzona jest w zamkniętych bioreaktorach z napowietrzaniem i oczyszczaniem powietrza. Wytworzone w procesie powietrze poprocesowe zostaje oczyszczone w specjalnym biofiltrze (materiał biologiczny biofiltru stanowić może kora sosnowa, torf lub kompost)

Etap II – faza dojrzewania

W trakcie intensywnej fazy dojrzewania następuje ok. 30 % redukcja masy wsadu. Frakcja podsitowa jest układana na placu dojrzewania w pryzmy o długości ok. 80 m i szerokości ok. 7 m. Materiał dojrzewający wymaga przerzucania z wykorzystaniem przystosowanego do tego sprzętu technologicznego.

Celem mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów jest osiągnięcie możliwie wysokiego stopnia rozkładu związków organicznych, co minimalizuje ich niekorzystne oddziaływanie na środowisko. Warto również podkreślić, że nowo wybudowana instalacja pozwoli na zmniejszenie ilości odpadów składowanych w stosunku do przyjętych z 98% do 57%. W wyniku obróbki powstaje tzw. stabilizat, który może być następnie unieszkodliwiony lub po przesianiu wykorzystany do rekultywacji zamkniętych składowisk odpadów.