Więcej

">

tel. 95 755 93 71, czg12@czg12.pl

Modernizacja linii sortowniczej ZUOK wraz z rozbudową PSZOK w Krzeszycach

Celowy Związek Gmin CZG-12 wkracza w ważny etap inwestycji mający na celu doposażenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Długoszynie oraz efektywniejszą gospodarkę odpadami w regonie.

 20.05.2020 r. w Gorzowie Wlkp. Zarząd CZG-12 podpisał umowę na realizację projektu ”Modernizacja linii sortowniczej Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Długoszynie wraz z rozbudową PSZOK w Krzeszycach” . Pieniądze na wsparcie inwestycji  w CZG-12 pochodzą z Unii Europejskiej, a dokładnie Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. Dzięki wsparciu unijnemu Zakład zostanie doposażony w urządzenia zwiększające wydajność linii sortowniczej. W ramach projektu planowany jest także zakup rozdrabniacza do odpadów wielkogabarytowych. Planowane działania znacznie wpłyną na poprawę funkcjonowania Zakładu. Celowy Związek Gmin CZG-12 dzięki dobrze napisanemu wnioskowi i przychylności Zarządu Województwa Lubuskiego CZG-12 otrzymał dodatkowe dofinansowanie na rozszerzenie projektu o doposażenie obecnej linii sortowniczej o drugą linię sortowniczą na odpady segregowane. Wartość poszerzenia dofinansowania to 1.300.000 zł. Łączna kwota przyznanej dotacji dla Celowego Związku Gmin CZG-12 daje wsparcie w wysokości blisko 4 mln zł na modernizację Zakładu w celu prowadzenia efektywnej gospodarki odpadami w regionie.

Celowy Związek Gmin CZG-12 w ramach realizacji projektu ”Modernizacja linii sortowniczej Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Długoszynie wraz z rozbudową PSZOK w Krzeszycach” dokonał w styczniu 2021r. zakupu mobilnych urządzeń w postaci rozrywarki do worków oraz perforatora. Zakupiona rozrywarka pozwoli na rozrywanie worków z odpadami komunalnymi i opróżnianie worków bez naruszania ich zawartości, co pozwoli na efektywniejsze przerabianie odpadów na istniejącej linii sortowniczej. Perforator to urządzenie służące do dziurawienia tworzyw sztucznych (butelki PET), które transportowane są do prasy belującej.  Zakupione urządzenia pozwolą osiągnąć większą wydajność linii sortowniczej i wpłyną na lepsze przygotowanie odpadów do recyklingu.

 Fot. Rozrywarka do worków zakupiona przez CZG-12 w ramach projektu.

   Fot. Montaż perforatora przy prasie belującej

W ramach realizacji projektu 18 lutego 2021r. na teren Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Długoszynie została dostarczona kolejna maszyna, niezwykle pomocna w gospodarce odpadami – rozdrabniarka do odpadów wielkogabarytowych.

Fot. Rozdrabniacz walcowy Inventhor do odpadów wielkogabarytowych

II etap projektu:

22 kwietnia 2021 roku Zarząd Celowego Związku Gmin CZG-12 podpisał z firmą FALUBAZ POLSKA S.A. S.K.A. umowę na realizację zadania pn. „Dostawa linii technologicznej przeznaczonej do sortowania odpadów komunalnych zbieranych selektywnie do ZUOK w Długoszynie”.

Zadanie to realizowane jest w ramach projektu związanego z modernizacją linii sortowniczej Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Długoszynie wraz z rozbudową Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Krzeszycach, którego pierwszy etap już został zrealizowany.

Linia technologiczna będzie przeznaczona do sortowania odpadów komunalnych zbieranych selektywnie w różnych systemach zbiórki, tj. zarówno odpadów opakowaniowych tworzywowych, mieszaniny odpadów opakowaniowych (tworzyw sztucznych, papieru i metali), jak również odpadów selektywnie zbieranego papieru. Dodatkowo na linie trafiać będą również odpady komunalne zmieszane. Na wyżej wymienioną cześć projektu, czyli na rozbudowę zakładu o drugą linię sortowniczą, CZG-12 uzyskało dodatkowe dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020   w wysokości 1 300 000,00 zł. Modernizacja linii potrwa do końca 2021 roku.

Fot. Podpisanie umowy z firmą Falubaz Polska S.A. S.K.A. w dniu 22.04.2021r. w siedzibie Celowego Związku Gmin CZG-12 w Długoszynie

Fot. Prace na hali sortowniczej związane z budową nowej linii sortowniczej w ramach projektu.

Nowa linia wyposażona została w separator balistyczny i trzy separatory optopneumatyczne, separatory metali żelaznych i nieżelaznych, nowy system podajników łączących poszczególne elementy linii oraz rozbudowany system sterowania. Tak zmodernizowana linia w oparciu o nowoczesne urządzenia będzie w stanie zarówno zwiększyć ilość przetwarzanych odpadów, jak też  znacznie poprawi skuteczność sortowania (odzysk surowców wtórnych). Dzięki inwestycji poprawią się również warunki pracy pracowników hali sortowniczej. ZUOK w Długoszynie został również doposażony w urządzenia: rozrywarkę do worków, perforator oraz mobilną rozdrabniarkę do odpadów wielkogabarytowych.

Fot. Nowe kabiny linii sortowniczej.

Fot. Linie podawcze hali sortowni ZUOK w Długoszynie.

Fot. Separator balistyczny.

Fot. Hala sortownicza ZUOK – Celowego Związku Gmin CZG-12.

Fot. Wyprowadzenie kontenerów i podajników z balastem posortowniczym.


W ramach projektu została przeprowadzona w 2020r. rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Krzeszycach (koszt 500 000,00 zł). Rozbudowa gminnego PSZOKu polegała na doposażeniu w kontenery, w wagę samochodową, stworzenie warsztatu naprawczego oraz na zakupie koparko-ładowarki.

 tablica informacyjna – PSZOK Krzeszyce

 Koparko-ładowarka – PSZOK Krzeszyce

 Waga samochodowa – PSZOK Krzeszyce

Projekt ”Modernizacja linii sortowniczej Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Długoszynie wraz z rozbudową PSZOK w Krzeszycach” obejmował w I etapie kompleksowe wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Krzeszycach w składniki niezbędne do prawidłowego zbierania i selekcji odpadów, obejmującą min:

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 4 Środowisko i kultura,  Działania 4.2 Gospodarka Odpadami Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Wartość całego projektu: 15 801 528,50 zł. Celem projektu jest poprawa funkcjonowania systemu gospodarki odpadami w regionie centralnym województwa lubuskiego i w Gminie Krzeszyce.