Facebook
LikeBox
Facebook By Weblizar Powered By Weblizar
czg12 | MILIONY NA GOSPODARKĘ ODPADAMI W CZG-12
17335
post-template-default,single,single-post,postid-17335,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,side_menu_slide_with_content,width_370,footer_responsive_adv,qode-theme-ver-13.2,qode-theme-starflix,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.5,vc_responsive
 

MILIONY NA GOSPODARKĘ ODPADAMI W CZG-12

MILIONY NA GOSPODARKĘ ODPADAMI W CZG-12

Celowy Związek Gmin wkracza w ważny etap inwestycji mający na celu doposażenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Długoszynie oraz efektywniejszą gospodarkę odpadami w regonie.

 20.05.2020 r. w Gorzowie Wlkp. Zarząd CZG-12 podpisał umowę na realizację projektu ”Modernizacja linii sortowniczej Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Długoszynie wraz z rozbudową PSZOK w Krzeszycach” . Pieniądze na wsparcie inwestycji  w CZG-12 pochodzą z Unii Europejskiej, a dokładnie Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. Dzięki wsparciu unijnemu Zakład zostanie doposażony w urządzenia zwiększające wydajność linii sortowniczej. W ramach projektu planowany jest także zakup rozdrabniacza do odpadów wielkogabarytowych. Planowane działania znacznie wpłyną na poprawę funkcjonowania Zakładu. Celowy Związek Gmin CZG-12 dzięki dobrze napisanemu wnioskowi i przychylności Zarządu Województwa Lubuskiego CZG-12 otrzymał dodatkowe dofinansowanie na rozszerzenie projektu o doposażenie obecnej linii sortowniczej o drugą linię sortowniczą na odpady segregowane. Wartość poszerzenia dofinansowania to 1.300.000 zł. Łączna kwota przyznanej dotacji dla Celowego Związku Gmin CZG-12 daje wsparcie w wysokości blisko 4 mln zł na modernizację Zakładu w celu prowadzenia efektywnej gospodarki odpadami w regionie.

Celowy Związek Gmin CZG-12 w ramach realizacji projektu ”Modernizacja linii sortowniczej Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Długoszynie wraz z rozbudową PSZOK w Krzeszycach” dokonał w styczniu 2021r. zakupu mobilnych urządzeń w postaci rozrywarki do worków oraz perforatora. Zakupiona rozrywarka pozwoli na rozrywanie worków z odpadami komunalnymi i opróżnianie worków bez naruszania ich zawartości, co pozwoli na efektywniejsze przerabianie odpadów na istniejącej linii sortowniczej. Perforator to urządzenie służące do dziurawienia tworzyw sztucznych (butelki PET), które transportowane są do prasy belującej.  Zakupione urządzenia pozwolą osiągnąć większą wydajność linii sortowniczej i wpłyną na lepsze przygotowanie odpadów do recyklingu.

 Fot. Rozrywarka do worków zakupiona przez CZG-12 w ramach projektu.

   Fot. Montaż perforatora przy prasie belującej

W ramach realizacji projektu 18 lutego 2021r. na teren Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Długoszynie została dostarczona kolejna maszyna, niezwykle pomocna w gospodarce odpadami – kruszarka do odpadów wielkogabarytowych.

Fot. Kruszarka do odpadów wielkogabarytowych

W ramach projektu została przeprowadzona w 2020r. rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Krzeszycach (koszt 500 000,00 zł). Rozbudowa gminnego PSZOKu polegała na doposażeniu w kontenery, w wagę samochodową, stworzenie warsztatu naprawczego oraz na zakupie koparko-ładowarki.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 4 Środowisko i kultura,  Działania 4.2 Gospodarka Odpadami Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Wartość projektu 9 870 300,00 zł , dofinansowanie z UE 3 774 199,02 zł. Celem projektu jest poprawa funkcjonowania systemu gospodarki odpadami w regionie centralnym województwa lubuskiego i w Gminie Krzeszyce.

 

 

No Comments

Post A Comment